• fyrretrae1.jpg
  • person_ved_stranden1.jpg
  • sne-strand.jpg
  • solnedgang1.jpg
  • strandsand1.jpg

Vedtægter 2017-2018

Vedtægter for foreningen
Vinterbaderne i Grenaa, vedtaget 13.09.2010

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er ”Vinterbaderne i Grenaa” Foreningen er hjemmehørende i Norddjurs Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at dyrke og oplyse om vinterbadningen lyksaligheder, herunder søge forhold for vinterbaderne løbende forbedret.

§ 3. Medlemskab
Medlemskab er muligt for alle. Foreningen optager støttemedlemmer. Bestyrelsen vedtager hvilke aktiviteter støttemedlemmer kan deltage i.

§ 4. Kontingent
Kontingentet vedtages på generalforsamlingen. Det til enhver tid vedtagne kontingent betales senest d. 30. november. Medlemmer der indmeldes i et regnskabsår, kan efter bestyrelsens godkendelse, opkræves halvt kontingent for første år. Kontingentet opkræves og indbetales via en af foreningen anvist konto.

§ 5 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der overtræder klubbens vedtægter eller på anden måde bringer foreningen i miskredit.
Et udelukket medlem kan anke kendelsen på først kommende generalforsamling. Dog skal det udelukkede medlem anmode foreningen om at punktet bliver sat på dagsorden inden generalforsamlingen i henhold til reglerne i § 9.
Manglende indbetaling af kontingent vil automatisk betyde eksklusion 30 dage efter sidste betalingsdato.

§ 6 Bestyrelsen
Foreningen repræsenteres , ledes og forpligtes af en bestyrelse, der i alle forhold handler under ansvar for generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 på generalforsamlingen valgte medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
1 menigt medlem
Valgbare er kun de medlemmer der er stemmeberettigede og som er fyldt 18 år senest på den pågældende generalforsamling. Et valgt medlem skal selv være til stede ved generalforsamlingen eller forinden skriftligt have gjort formanden opmærksom på, at man er interesseret i at blive valgt.
Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder suppleanten.
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen således at formand, sekretær og det menige medlem er på valg alle ulige årstal. På lige årstal er næstformand og kasserer på valg.

§ 7 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen skal fremme foreningens formål.
Bestyrelsen fastsætter betingelser for benyttelse af foreningens faciliteter.
Det er bestyrelses opgave rettidig at indkalde til generalforsamling og lign., samt udsende dagsorden herfor. Bestyrelsen kan til enhver tid inddrage menige medlemmer i projekter, som er til fordel for foreningens ve og vel.
Det er bestyrelsens opgave t føre:
- Medlemsfortegnelse
- Regnskab
- Referat for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

§ 8 Generalforsamlinger
Generalforsamlingen er til enhver tid foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel ved e-mail til medlemmer, samt ved opslag på foreningens hjemmeside.
Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 18 år på dato for generalforsamlingen, og som ikke er i restance med kontingent.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Dirigenten træffer bestemmelse om den måde afstemninger skal foregå på. Dog skal der gennemføres skriftlige afstemninger, hvis en eller flere af de stemmeberettigede kræver det.
Dirigenten har ret til midlertidig at suspendere generalforsamlingen, hvis han finder det formålstjenligt.
Suspensionen kan dog maksimalt 30 minutter.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer. Alle afgørelser sker ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.
Generalforsamlingen kan ikke tage bindende beslutning om forslag, der ikke er opført på dagsorden.

§ 9 Ordinære generalforsamlinger
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. november, med minimum følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende forslagene pr. mail til medlemmerne og offentliggøre dem på hjemmesiden senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller hvis mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer kræver det. Indkaldelse sker med samme varsel som til ordinær generalforsamling, dog med præcis angivelse af dagsorden.

§ 11 Regnskab
Foreningens regnskab løber fra den 1. oktober til den 30. september. Kopi af regnskab kan rekvireres hos kassereren 8 dage før generalforsamlingen.
Revisor reviderer foreningens regnskab og giver påtegning. Regnskabet skal foreligge færdigt og revideret senest 14 dage før generalforsamlingen.
I det omfang bestyrelsen finder det formålstjenligt, kan den anmode en registreret eller statsautoriseret revisor om at revidere regnskabet.

§ 12 Forpligtelser
Foreningen hæfter alene med foreningens formue for de forpligtelser foreningen måtte have. Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen herudover.
Formand og kasserer disponerer over foreningens midler.

§ 13 Opløsning af foreningen
Foreningens opløsning kan kun vedtages på to på hinanden lovligt indvarslede generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og når 75% af de fremmødte stemmer for. I tilfælde af opløsning, skal foreningens formue tilfalde aktiviteter i Norddjurs Kommune.

Vedtægterne ændret på generalforsamling, Grenaa den 24.10.2016
Vedtægterne ændret på generalforsamling, Grenaa den 12.10.2017

BADETIDER

HUSK ALDRIG AT BADE ALENE.

SAUNA TIDER

MANDAG 13.00 - 17.00

ONSDAG 07.30 - 11.00

TIRSDAG - TORSDAG - FREDAG - LØRDAG OG SØNDAG FRA 07.30 - 17.00

HUSK SAUNAEN ER VARM LÆNGERE END DE ANGIVNE SLUT TIDSPUNKTER

HUSK RENGØRING ER ET FÆLLES ANSVAR. MANDAG FORMIDDAG OG ONSDAG EFTERMIDDAG ER FORBEHOLDT TIL RENGØRING, MEN DER KAN OGSÅ GØRES RENT PÅ ANDRE DAGE.

 

 Kontingent

Kontingent kr. 400,00 indbetales på vores bankkonto 7320 1291884 Djurslands Bank

Husk at skrive dit navn i tekstfeltet så vi kan se at pengene kommer fra dig.